Logowanie

Zaloguj się  

Utwórz konto Przypomnij hasło
Regulamin promocji Energomix "Ambasador z Energią"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Ambasador z Energią”.
2. Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest Energomix Sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie 02-485, ul. Kleszczowej 8/16, nr NIP 522-293-25-63.
3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora.
4. Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji wyłącznie doraźnie, tj. w czasie, zakresie i celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926).

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Uczestnikami”, które:
a) w okresie trwania Promocji zgłosiły swój udział w promocji „Ambasador z Energią” wypełniając formularz Promocji dostępny na stronie: http://rekomendacje.energomix.com.
b) posiadają umocowanie do reprezentowania „Firmy Polecającej” (gdzie „Firmą Polecającą” jest firma, której Doradca Energetyczny Organizatora przedstawił na spotkaniu ofertę Organizatora lub firma, która jest Klientem Organizatora).
c) warunek powyższy (b) nie musi być spełniony jeśli Firma Polecająca podpisze wiążącą umowę na produkt Organizatora w okresie trwania Promocji, ewentualnie Firma Polecająca nabyła produkt Organizatora przed rozpoczęciem Promocji. W takim przypadku Uczestnikiem Promocji może być każdy pracownik lub reprezentant Firmy Polecającej.
2. Uczestnik oświadcza, że osoba przez niego polecona wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz że przekazane dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
3. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Udział w promocji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Firmą Poleconą nie może być firma, która posiadała w momencie trwania Promocji umowę sprzedaży energii elektrycznej na produkt Organizatora.
6. Uczestnikiem Promocji nie mogą być osoby pracujące lub współpracujące z Organizatorem jak również członkowie ich rodzin oraz osoby z nimi spowinowacone.

§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2014 roku do odwołania.
2. Organizator może odwołać Promocję w dowolnym momencie umieszczając stosowne oświadczenie na stronie internetowej http://rekomendacje.energomix.com lub http://www.energomix.com.
3. Suma nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 400 000 zł.

§4 ZASADY PROMOCJI
1. Celem każdego uczestnika jest polecanie produktów i usług Organizatora zakończone odbytym spotkaniem Doradcy z polecaną firmą i podpisaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy biznesowego (każdy odbiorca, który nie jest konsumentem). Do tej kategorii należą odbiorcy (firmy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, kościoły itp. rozliczane w grupach taryfowych A, B, C, G, D i R) posiadający bezpośrednio umowę zakupu energii elektrycznej z dystrybutorem i sprzedawcą energii (nie występuje refakturowanie).
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, jest przekazanie przez Uczestnika kompletnych danych osoby z firmy zainteresowanej zakupem energii elektrycznej (zwaną dalej "Klientem") oferowanej przez Organizatora (zwana dalej „Firmą Poleconą”) takich jak: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko reprezentanta lub przedstawiciela, numer telefonu komórkowego poprzez:
a) wypełnienie formularza Promocji dostępnego na stronie http://rekomendacje.energomix.com.
3. Polecenie uznaje się za zrealizowane w momencie spełnienia 3 warunków łącznie (koniunkcja):
a) podpisania w okresie trwania Promocji przez Firmę Poleconą umowy na energię elektryczną za pośrednictwem Organizatora na minimum 24 miesiące (Organizator dopuszcza w wyjątkowych przypadkach krótszy okres, ale po indywidualnej konsultacji) w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty podania polecenia i
b) zaakceptowania umowy i dokumentacji jako kompletnej i poprawnej i przekazania jej do Procesu Zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej przez Organizatora i
c) otrzymania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentacji związanej ze Procesem Zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej dla umowy Firmy Poleconej
4. Jeden punkt przyznawany jest za 1 MWh przeciętnego miesięcznego zużycia energii elektrycznej. Kategorie nagród są uzależnione od ilości przyznanych punktów (czyli MWh):
    Nagroda IV kategorii jest przyznawana, gdy średnie miesięczne zużycie energii czynnej Klienta wynosi 5 – 10 MWh.
    Nagroda III kategorii jest przyznawana, gdy średnie miesięczne zużycie energii czynnej Klienta wynosi 11 – 20 MWh.
    Nagroda II kategorii jest przyznawana, gdy średnie miesięczne zużycie energii czynnej Klienta wynosi powyżej 21-40 MWh.
    Nagroda I kategorii jest przyznawana, gdy średnie miesięczne zużycie energii czynnej Klienta wynosi powyżej 40 MWh.
5. Za przeciętne zużycie energii elektrycznej Firmy Poleconej rozumie się średnią z minimum 6 kolejnych miesięcy, nie starszych niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na produkt Organizatora.
6. Uczestnik, który spełnił warunki określone przez Regulamin, nabywa prawo do otrzymania nagrody, określonej kategorii zgodnie z kartą nagród dostępną na http://rekomendacje.energomix.com.
7. Uczestnik może w ramach Promocji odebrać więcej niż jedną nagrodę w ramach posiadanych punktów oraz w okresie trwania Promocji, ale zamówienie nagród może nastąpić wyłącznie jednokrotnie, po czym konto Uczestnika zostanie zablokowane.
8. Jeśli jedną firmę poleci więcej niż jeden Uczestnik to nagroda jest przyznawana tylko dla tego Uczestnika, którego polecenie pierwsze doprowadziło do podpisania umowy przez wybranego Doradcę.
9. W przypadku niezgodności danych z rekomendacji z danymi wynikającymi z faktury Klienta, następuje korekta przyznanych punktów.

§5 WYDANIE NAGRODY
1. Zamówienie nagrody może nastąpić po podpisaniu umowy Klienta z Organizatorem, przyznaniu punktów, zatwierdzeniu umowy zakupu energii elektrycznej Klienta przez Organizatora oraz spełnieniu warunków Regulaminu przez Uczestnika.
2. Zamówienie nagrody należy zgłosić:
a) za pośrednictwem formularza umieszczonego na koncie Uczestnika w systemie http://rekomendacje.energomix.com.
b) w przypadku pojawienia się trudności z realizacją zamówienia w sposób określony w punkcie (a) drogą mailową na adres: biuro@energomix.com.
3. W przypadku niedostępności wybranej nagrody, Organizator poinformuje niezwłocznie o tym Uczestnika, który może wskazać inną, dostępną nagrodę lub zrezygnować odebrania nagrody. W takim przypadku Organizator poinformuje także Uczestnika, czy / kiedy wybrana przez niego pierwotnie nagroda będzie jeszcze dostępna.
4. Nagroda wybrana przez Uczestnika zostanie przesłana na opisany poniżej adres pocztą kurierską w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamówienia. Adres na który może zostać wysłana umowa musi być zgodny z adresem rejestracji Firmy Polecającej, który widnieje na umowie sprzedaży energii elektrycznej na produkt Organizatora, której przedstawicielem lub reprezentantem jest Uczestnik lub inny adres wskazany przez Uczestnika lub Firmę Polecającą.
5. Rodzaje nagród wraz z ich podziałem na kategorie są prezentowane na stronie http://rekomendacje.energomix.com.
6. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom z uwzględnieniem właściwych przepisów podatkowych, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody (jeśli ich wartość przekroczy 760 zł) zostaną obciążone 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym ustalonym od wartości nagrody rzeczowej. Organizator uiszcza kwotę zryczałtowanego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Uczestnicy Promocji zobowiązani są do przekazania wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku w związku z otrzymaniem nagrody.
7. Nie ma możliwości wymiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.
8. Uczestnicy są uprawnieni, według swego uznania, do odmowy przyjęcia Nagrody.
9. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w tym pisemnej lub telefonicznej faktu, iż osoba wskazana jako adresat nagrody jest reprezentantem Firmy Polecającej.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

§7 INFORMACJE O PROMOCJI
1. Informacje o Promocji jak i niniejszy regulamin Promocji udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem http://rekomendacje.energomix.com.
2. W czasie trwania Promocji na stronie internetowej http://www.energomix.com lub http://rekomendacje.energomix.com mogą pojawić się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Promocji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Promocji.
2. Organizator oświadcza, iż w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zastosuje środki techniczne i organizacje zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Niniejsza Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „gra losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz.27 z późn. zm.). Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań, związanych z niniejszym Regulaminem oraz organizowaną Promocją będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 roku.


Promocje
Sprawdź nasze promocje!

Zaloguj się

Poleć nam znajomych

Zbieraj punkty

Odbierz nagrodę